Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno prostřednictvím zásilkového obchodu firmy MPmobil... Reklamační doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu při prodeji. Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou v záručním listu. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vadu, musí tyto skutečnosti sdělit písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu a to nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží. Zákazník může toto sdělení vyjádřit telefonicky na tel.č. +420 607 920 009 nebo emailu info.mpmobil@seznam.cz

Reklamaci uplatňujte u nás na prodejně. Reklamace přijímáme buď osobně nebo ji můžete zaslat poštou. K reklamaci přikládejte vždy platný záruční list, popis závady. (Pokud máte k reklamaci pouze příslušenství a máte jistotu, že závada je určitě v daném výrobku, můžete nám zaslat pouze ono příslušenství a telefon si ponechat). Zákazník může žádat o výměnu věci v případě, že jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc byla řádně užívána jako věc bez vady. Nebo jde-li o vadu odstranitelnou, ale kupující nemůže řádně užívat věc z důvodu, že se u věci vyskytla stejná vada po jejích alespoň dvou předchozích opravách. V obou případech nutno předložit s reklamovanou věcí,záruční list reklamovaného výrobku. Reklamace včetně odstranění vady se vyřizuje v zákonné lhůtě bez zbytečného odkladu, pokud se prodávající nedohodne se spotřebitelem na lhůtě delší.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené

 • hrubým zacházením, vniknutím cizích látek do přístroje, mechanickým poškozením způsobeným uživatelem, nevhodným skladováním nebo provozováním v agresivním prostředí
 • neoprávněným, či neodborným zásahem do přístroje a to i včetně zásahu do software, přičemž za oprávněný zásah je považován pouze zásah provedený výhradně servisem, u kterého je možné uplatnit záruční list dodaný s přístrojem
 • neodborným použitím (tj. v rozporu s návodem k obsluze), nedodržením správného způsobu používání a údržby výrobku, použitím jiného, než výrobcem schváleného příslušenství nebo připojením na elektrický rozvod nesprávných parametrů
 • přírodními živly, neodvratitelnými událostmi či působením vyšší moci
 • vadnou, či nedostatečnou funkcí mobilního operátora

dále se záruka nevztahuje na případy, kdy:

 • důvodem nefunkčnosti přístroje je nesprávný postup při jeho instalaci
 • vada vznikla obvyklým opotřebením (kapacita baterie, stav krytů)
 • je nutné aktualizovat firmware telefonu z důvodu odstranění sw chyby předchozí verze nebo z důvodu změn v parametrech sítě mobilního operátora
 • skladováním mimo rozsah teplot -25°C až 55°C v případě přístroje 0°C až 45°C u baterie
 • jsou u přístroje poškozeny záruční pečeti
 • důvodem nefunkčnosti některých služeb operátora (typicky wap, mms) je nesprávné nebo neúplné nastavení parametrů telefonu, případně nepovolení zmíněných služeb operátorem.
 • Zákazník má právo si po uhrazení manipulačních poplatků souvisejících s neoprávněnou reklamací převzít zpět, případně využít placeného pozáručního servisu.
 • Příjem a výdej mobilních telefonů se řídí vnitřním řádem prodejny. Po dohodě je možné prodloužení reklamační lhůty maximálně však na 60 dní.
 • V případě nezáruční opravy se může konečná cena lišit max. o 10%, pokud v průběhu opravy nedojde ke zjištění jiných závad než byly uvedené v reklamačním protokolu).
 • V případě, kdy zákazník požaduje opravu telefonu po zásahu kapalinou, bude tato prováděna výhradně jako nezáruční, nemůže být brán zřetel na další případné vady a takový telefon bude nadále považován za nefunkční a na přístroj, ani opravu nebude poskytnuta záruka.
 • Zákazník má právo požadovat zaslání reklamovaného telefonu poštou.
 • Omlouváme se, ale bohužel neručíme za data ve Vašem telefonu, pokud jejich záloha a obnova není výslovně předmětem placené zakázky.
 • Pokud si zákazník nevyzvedne opravený telefon do měsíce po ukončení opravy bude mu účtováno skladné a to ve výši 10,- Kč denně, pokud si jej nevyzvedne do tří měsíců může být telefon prodán.

Jak postupovat, když zakoupené zboží pro vás není to pravé a chcete ho vrátit v zákonné 14denní lhůtě?

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na naší kamenné prodejně.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ v objednávce), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Kde zboží vrátit

Zboží můžete vrátit na naší provozovně

Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit také písemně, a to odstoupením od smlouvy a zasláním zboží na adresu:

Sdružení MPmobil
Palackého 3993,Chomuto 43001

Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naše reklamační oddělení ( případně než prokážete, že vrácené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

V obou případech přiložte formulář odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy do 14ti dnů.

Je dobré vědět

Obal není nutný

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto máme právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Zboží si můžete vyzkoušet

Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které budeme mít s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Dodržení 14denní lhůty

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Odstoupení od smlouvy můžete zaslat elektronicky na náš email:  info.mpmobil@seznam.cz

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží.

V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Jaké dokumenty přiložit?

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument (záruční list, paragon, faktura), který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

Stručný přehled na závěr

 • Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.
 • Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
 • Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14denní lhůty.
 • Zboží může být po dohodě vráceno i později.
 • Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. audio a video nosiče.
 • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.
 • Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
 • Peníze vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).

BAZAR, VÝKUP

 • Záruka 12 měsíců
 • Protiúčet
 • Odblokované do všech sítí

SERVIS

 • Záruční i pozáruční opravy
 • Výměny základních desek
 • Čištění vytopených telefonů

další informace >

VYHLEDÁVÁNÍ


KONTAKT

MP MOBIL
Palackého 3993
Chomutov
43001

607 920 009

OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí - Pátek
9.00 - 17.00
Sobota
9.00 - 12.00

Home Credit - splátky

homecredit

PARTNEŘI

Bohemia-net